Menuju konten utama

Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 dan Jawabannya

Berikut ini beberapa contoh soal PTS Bahasa Sunda kelas 8 semester 2 dan kunci jawabannya yang bisa jadi referensi para siswa saat akan menghadapi ujian.

Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 dan Jawabannya
Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 dan Jawabannya./Ilustrasi siswa SMP mengikuti ujian PTS. (ANTARA/M Riezko Bima Elko P/22)

tirto.id - Contoh soal bisa dijadikan latihan untuk mengerjakan Penilaian Tengah Semester (PTS) atau kerap juga disebut Ujian Tengah Semester (UTS). Umumnya seluruh mata pelajaran diujikan dalam rangkaian tes PTS atau UTS.

Tes pertengahan semester diadakan pada setiap semester, baik semester gasal maupun semester genap. Mulok bahasa Sunda diajarkan pada siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada siswa kelas 8 adalah mata pelajaran Bahasa Sunda. Materi ini termasuk dalam kelompok mata pelajaran mulok (muatan lokal).

Materi Bahasa Sunda meliputi aspek sastra, seni, bahasa dan budaya Sunda. Beberapa di antaranya: rumpaka kawih, teks warta, puisi, seni budaya Sunda, carita pondok, dan sebagainya.

Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 8 dan Jawabannya

Siswa dapat mengoptimalkan penguasaan materi Bahasa Sunda dengan melakukan latihan soal. Contoh soal PTS Bahasa Sunda kelas 8 serta jawabannya dapat disimak di bawah ini.

1. Kajadian anu istimewa teh disebutna .....

A. informasi

B. fakta

C. warta

D. peristiwa

Jawaban: D

2. Ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan, atawa hal naon wae anu geus kaalaman atawa kalaksanakeun, disebutna .....

A. informasi

B. warta

C. fakta

D. laporan

Jawaban: D

3. Hiji kajadian atawa hal bisa dijadikeun warta, upama

A. Eta kajadian atawa hal teh dianggap penting pikeun dipikanyaho ku balarea

B. Eta kajadian atawa hal teh dianggap bisa nyumponan kapana-saran balarea

C. A sareng B leureus

D. Eta kajadian atawa hal teh tos dimuat dina media masa

Jawaban: C

4. Nu Kaasup kecap pagawean nya eta ......

A. masak

B. papan

C. kai

D. meja

Jawaban: A

5. Anu kaasup kecap barang nya eta .....

A. gawe

B. korsi

C. indit

D. miang

Jawaban: B

6. Nu kaasup kana sipat sipat nya eta .....

A. ucing

B. tiung

C. ngewa

D. bageur

Jawaban: D

7. Kudu diperhatikeun dina ngalaporkeun kajadian, di antarana .....

A. Sora tarik

B. Sora laun

C. Sora sedeng

D. Teu aya sora

Jawaban: A

8. Laporan kajadian aya rumusan .....

A. 2W + 1H

B. 3W + 2H

C. 3H + 2H

D. 5W + 1H

Jawaban: D

9. Laporan bisa ditepikeun ku urang bisa ku cara .....

A. Lisan

B. Gambar

C. Tulisan

D. Lisan + Tulisan

Jawaban: A

10. Basa dina nepikeun laporan kajadian kudu .....

A. Kasar

B. Lemes

C. Kasar + Hormat

D. Lemes + Hormat

Jawaban: D

11. Cara nepikeun laporan kajadian atawa kagiatan bisa ngaliwatan .....

A. Radio, tv, internet

B. Media sosial

C. Obrolan jalma

D. Kabeh jawaban bener

Jawaban: D

12. Laporan kajadian teh mangrupa, laporan anu ngaliwatan kajadian .....

A. Keur lumangsung

B. Geus lumangsung

C. Teu acan lumangsung

D. Bade lumangsung

Jawaban: B

13. Laporan kajadian atawa kagiatan anu sok aya dina media sosial sok kusaha .....

A. MC

B. Host

C. Panata acara

D. Wartawan

Jawaban: D

14. Bedana ngadongéng jeung ngalaporkeun kajadian nyaéta dina .....

A. Eusina

B. Bubuka

C. Panutup

D. Salam bubuka

Jawaban: A

15. Sanggeus maca, nempo, ngaregepkeun laporan kajadian sok timbul aya .....

A. Olah raga

B. Olah rasa

C. Olah rasa + pikiran

D. Teu aya rasa

Jawaban: C

16. Laporan peristiwa umumna dilaksanakeun ku .....

A. siswa

B. panalungtik

C. wartawan

D. guru

Jawaban: C

17. Pek ilo warta di handap!

Sapatu buatan Cibaduyut Bandung boga kasempetan anu kacida gedena pikeun diekspor. Komo deui dina nyanghareupan pasar bebas ASEAN taun 2015 engke. Salah sahiji sababna, lantaran sapatu Cibaduyut ajenna henteu eleh kusapatu buatan Cina, anu kiwari keur ceuyah di mana-mana. Eta hal ditetelakeun ku Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Asosiasi Persatuan Sepatu Indonesia (Aprisindo), Betty Brusel, di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sepatu Cibaduyut, sawatara waktu kaliwat.

Upama mangrupa hasil paniten (observasi atawa panalungtikan) 5W+1H nyaeta

  1. Naon anu dititenan atawa ditalungtikna teh?
  2. Di mana nitenana atawa nalungtikna?
  3. Kumaha hasilna?
  4. Ku naon sababna make dititenan atawa ditalungtik?
  5. Saha anu nitenan atawa nalungtik teh?
  6. Iraha paniten atawa panalungtikanana?
Susunan 5W + 1H anu merenah nyaeta....

A. 5-1-4-2-6-3

B. 5-1-4-6-2-3

C. 5-1-6-4-2-3

D. 5-1-2-4-6-3

Jawaban: A

18. Pangusaha borondong aya ratusan. Kalimah di luhur mangrupa kalimah

A. Kalimah bilangan

B. Kalimah sipat

C. Kalimah pagawean

D. Kalimah barang

Jawaban: A

19. Conto kecap bilangan nu bener nyaeta ......

A. ka hiji

B. geulis

C. korsi

D. meja

Jawaban: A

20. Pupuh dina bahasa sunda teh jumlahna aya .....

A. 17

B. 4

C. 13

D. 6

Jawaban: A

Soal Esai

1. Maca guguritan téh biasana ..... ku lagu-lagu tembang, aya ogé sababaraha guguritan nu dipaké salaku patokan nembangkeun pupuh, misalna pada kahiji Laut Kidul dipaké nyanyikeun lagu pupuh dangdanggula, sedengkeun pada kahiji Lahir Batin dipaké pikeun nyanyikeun lagu pupuh asmarandana

Jawaban: Dihariringkeun

2. Baca pupuh dihandap!

Utama jalma kudu rea batur

keur silih tulungan

silih titipkeun nya diri

budi akal lantaran ti pada jalma

Guru lagu jeung guru wilangan pupuh diluhur nyaeta.....

Jawaban: 12u, 6a, 8i, 12a

3. "wilujeng siang sadayana. dina kasempetan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga acara serah terima jabatan ketua OSIS periode 2020-2021. Hatur nuhun ka sadayana anuos ngersakeun hadir di dieu tempat."

Cutatan di luhur mangrupa tugas panata acara, nyaeta .....

Jawaban: muka acara

4. “Mugi-mugi baé sing lulus...hasil anu dimaksad” Sangkan jadi kecap kantétan anu merenah, kecap lulus kudu dikantétkeun jeung kecap .....

Jawaban: banglus

5. Anu pangheulana diucapkeun ku panata acara nya éta .....

Jawaban: ngucapkeun salam bubuka

Baca juga artikel terkait SOAL BAHASA SUNDA KELAS 8 atau tulisan lainnya dari Nurul Azizah

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Nurul Azizah
Penulis: Nurul Azizah
Editor: Dhita Koesno