Menuju konten utama

30 Contoh Soal Asesmen Akidah Akhlak Kelas 9 MTs 2024 & Jawaban

Contoh soal untuk materi Akidah Akhlak dapat dijadikan bahan belajar bagi siswa MTs kelas 9 untuk menghadapi Asesmen Madrasah 2024.

30 Contoh Soal Asesmen Akidah Akhlak Kelas 9 MTs 2024 & Jawaban
Siswa mengerjakan soal ujian menggunakan telepon genggam saat mengikuti Penilaian Akhir Semester (PAS) di SMK Negeri 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (5/12/2022). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nym.

tirto.id - Contoh soal untuk materi Akidah Akhlak dapat dijadikan bahan belajar bagi siswa MTs kelas 9 untuk menghadapi Asesmen Madrasah 2024. Materi yang diujikan meliputi sifat dan kebesaran Allah SWT, akhlak terpuji dan tercela, hingga tentang nabi dan sahabat-sahabatnya.

Asesmen Madrasah (AM) merupakan ujian yang digelar oleh Kementerian Agama untuk menggantikan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Nasional (UN). Ketentuan mengenai AM telah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 723 Tahun 2024 tentang Prosedur Operasional Penyelenggaraan Asesmen Madrasah.

Asesmen Madrasah akan digelar dalam waktu yang berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Waktu pelaksanaannya ditentukan oleh pihak madrasah dengan mempertimbangkan hal-hal seperti ketuntasan kurikulum, kalender pendidikan, hingga adanya hari libur nasional.

Berikut jadwal pelaksanaan Asesmen Madrasah 2024:

  • Madrasah Aliyah (MA): 4-30 Maret 2024
  • Madrasah Tsanawiyah (MTs): 22 April - 11 Mei 2024
  • Madrasah Ibtidaiyah (MI): 29 April - 18 Mei 2024.

Materi Asesmen Madrasah MTs Kelas 9 Tahun 2024

Materi Asesmen Madrasah MTs dapat disusun oleh pihak madrasah berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 723 Tahun 2024, berikut ketentuan penyusunan materi yang diujikan dalam Asesmen Madrasah 2024:

1. Pihak madrasah menyusun materi asesmen untuk mata pelajaran umum pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka mengacu pada Kemendikbudristek.

2. Materi asesmen untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada madrasah pelaksana Kurikulum 2013 mengacu pada KMA nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.

3. Materi asesmen untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.

Kumpulan Soal Asesmen Madrasah Akidah Akhlak Kelas 9 dan Jawabannya

Berikut 30 soal Asesmen Madrasah MTs kelas 9 untuk materi Akidah dan Akhlak:

1. Sebagai seorang sahabat Nabi yang dikaruniai nikmat harta, beliau mengeluarkan hartanya demi kejayaan Islam. Hal yang patut kita teladani adalah sikap dermawannya untuk perjuangan agama Islam. Khalifah yang memiliki sifat tersebut adalah .…

A. Abu Bakar Siddiq

B. Umar bin Khattab

C. Utsman bin Affan

D. Ali bin Abi Thalib

Jawaban: C

2. Allah SWT sebagai pencipta alam semesta adalah maha kuasa dan Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain. Bukti ini menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki sifat wajib…

A. Qudrat

B. Iradat

C. Qiyamuhu binafsihi

D. Mukhalafatu Lilhawadisi

Jawaban: A

3. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi ilmunya digunakan untuk menipu orang lain, orang ini digolongkan dalam kelompok…A. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu

B. Orang yang tahu, tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu

C. Orang yang tidak tahu , tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu

D. Orang yang tidak tahu, tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu

Jawaban: B

4. Aldi adalah siswa MTs yang selalu melaksanakan sholat wajib tepat waktu, hal tersebut merupakan contoh bahwa ia memiliki sikap…

A. Taat

B. Ikhlas

C. Khauf

D. Raja’

Jawaban: A

5. Perhatikan pernyataan berikut ini:1) Terbuat dari cahaya

2) Selalu menggoda manusia

3) Tidak dapat dilihat oleh indra manusia

4) Mengajak manusia kepada kebaikan

5) Terbuat dari api

6) Mempunyai sifat malu

Manakah yang termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh setan?

A. 1, 3 dan 6

B. 1, 2 dan 6

C. 2, 3 dan 5

D. 1, 4 dan 5

Jawaban: C

6. Allah SWT menciptakan segala yang ada di dunia ini tiada yang sia-sia, misalnya hewan. Allah menciptakan hewan agar bisa diambil bulu, kulit, daging, dan susunya. Bahkan, hewan juga bisa menjadi kendaraan bagi manusia. Bukti ini menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki Asmaul Husna...

A. Al Basith

B. An Nafi’

C. Al Aziz

D. Al Ghaffar

Jawaban: B

7. Malas melaksanakan shalat dan ragu terhadap balasan Allah SWT di akhirat adalah salah satu ciri-ciri akhlak tercela yang disebut....

A. Riya’

B. Nifaq

C. Hasad

D. Khianat

Jawaban: B

8. Perhatikan pernyataan berikut:

1) Sama

2) Bashar

3) Qiyamuhu binafsihi

4) Wahdaniyah

5) Qudrat

6) Qidam

Manakah yang termasuk sifat wajib Allah SWT yang ma’ani adalah ditunjukkan oleh nomor ....

A. 6, 4 dan 3

B. 1, 2 dan 5

C. 2, 3 dan 4

D. 2, 4 dan 6

Jawaban: B

9. Sikap rela menerima kenyataan hidup atau merasa cukup dengan apa yang didapat serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kekurangan adalah pengertian…

A. Qana'ah

B. Sabar

C. Syukur

D. Tawakal

Jawaban: A

10. Fatimah adalah seorang siswi yang sering mendapat peringkat satu di kelas. Dia rajin dan tekun belajar, suka membantu orang tua berdagang, serta rajin beribadah dan berdo’a kepada Allah SWT. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Fatimah memiliki akhlak terpuji yang disebut…A. Sabar

B. Syukur

C. Tawakal

D. Ikhtiar

Jawaban: D

11. Adi selalu ingin menang sendiri saat berbicara dengan teman. Adi juga sulit menerima saran dan kritik dari orang lain. Sifat Adi adalah bentuk akhlak tercela yang disebut ….A. Ananiah

B. Ghodob

C. Takabur

D. Putus asa

Jawaban: A

12. Contoh dampak negatif dari perilaku tamak dalam kehidupan adalah…

A. Mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan

B. Tidak disukai teman karena memiliki kemampuan yang tinggi

C. Suka menyumbang hartanya untuk fakir miskin dan kepentingan umum

D. Memperdalam jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin

Jawaban: D

13. Sikap sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang sangat berat seperti yang dialami Nabi Ayyub dan patut kita teladani adalah…

A. Bersabar di dalam perut ikan paus

B. Bersabar diuji dengan penyakit dan kemiskinan

C. Ikhlas dan sabar walaupun ditempat yang gersang dan panas

D. Bersabar dari kejaran musuh dan bersembunyi di gua

Jawaban: B

14. Salah satu sifat Rasul adalah menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umatnya sebagai pedoman hidup dan mustahil Rasul menyembunyikan wahyu yang diamanahkan pada dirinya. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa mustahil seorang Rasul memiliki sifat…

A. Kizib

B. Khianat

C. Kitman

D. Baladah

Jawaban: B

15. Setiap Rasul benar ucapannya dan benar perbuatannya sehingga Rasul dikenal memiliki sifat…

A. Siddiq

B. Amanah

C. Tabligh

D. Fatanah

Jawaban: A

16. Sifat ini diawali dengan rasa iri karena seseorang mendapat keberhasilan, kesenangan, dan keberuntungan, kemudian menceritakan sikap atau perbuatan seseorang yang belum tentu kebenarannya kepada orang lain dengan tujuan agar terjadi perselisihan antara keduanya. Dalam Islam, hal tersebut termasuk akhlak tercela yang disebut…

A. Hasad

B. Fitnah

C. Ghibah

D. Namimah

Jawaban: A

17. Perhatikan tanda-tanda kiamat berikut ini:1) Jumlah wanita lebih banyak daripada wanita

2) Matahari terbit dari barat

3) Terjadi banjir dan gunung meletus

4) Keluarnya hewan yang aneh dari perut bumi

5) Munculnya dajjal

6) Ilmu agama sudah tidak dianggap penting

Urutan yang benar untuk tanda-tanda kiamat Kubro ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1, 2 dan 3

B. 1, 3 dan 6

C. 2, 4 dan 5

D. 2, 4 dan 6

Jawaban: C

18. Contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir adalah ....A. Menyadari bahwa kehidupan akhirat bukan tujuan akhir

B. Berusaha menjadi manusia yang berhati – hati dalam hidup

C. Berusaha menjadi manusia yang berbakti pada negara

D. Berusaha mencari harta-harta sebanyak banyaknya untuk bekal hidup

Jawaban: B

19. Hari ketika manusia akan dihitung atas segala amal perbuatannya di dunia adalah pada Yaumul....

A. Ba’ats

B. Mahsyar

C. Hisab

D. Tanad

Jawaban: C

20. Pak Rudi adalah seorang guru yang memiliki banyak ide untuk membuat media. Gaya mengajar Pak Rudi juga menyenangkan sehingga murid senang dan mudah memahami pelajaran. Pak Rudi adalah seorang guru yang…

A. Berilmu

B. Kreatif

C. Kerja keras

D. Produktif

Jawaban: B

21. Terpenuhinya kebutuhan hidup karena Allah SWT senantiasa menyediakan rahmat-Nya buat hamba yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Hal ini adalah salah satu nilai positif sikap…

A. Kreatif

B. Kerja Keras

C. Inovatif

D. Produktif

Jawaban: B

22. Ahmad adalah siswa berprestasi. Pulang sekolah, Ahmad membantu orang tuanya membuat mainan anak-anak untuk dijual agar bisa untuk membantu biaya sekolahnya, maka Ahmad memiliki sikap .…A. Kreatif

B. Pesimis

C. Kerja keras

D. Produktif

Jawaban: C

23. Tujuh pemuda dikisahkan meninggalkan kehidupan yang penuh kenikmatan, mereka memilih bersembunyi dan tertidur di gua selama 309 tahun demi menyelamatkan keimanan kepada Allah SWT. Tujuh pemuda tersebut adalah…A. Muhajirin

B. Muawiyah

C. Anshor

D. Ashabul Kahfi

Jawaban: D

24. Salah satu nabi diketahui memiliki sifat rendah hati dan patut kita teladani. Beliu memiliki keistimewaan yang luar biasa, mulai dari mengetahui semua bahasa binatang, memiliki kekayaan berlimpah, dan memiliki bala tentara dari bangsa manusia dan jin. Nabi yang memiliki mukjizat tersebut adalah…

A. Nabi Daud AS

B. Nabi Yakub AS

C. Nabi Sulaiman, AS

D. Nabi Isa AS

Jawaban: C

25. Salah satu isi kandungan Al Quran adalah mengajarkan hubungan manusia dengan manusia, baik dalam keluarga maupun masyarakat, istilah yang tepat untuk pernyataan diatas adalah…

A. Akidah

B. Syariat

C. Tarikh

D. Muamalah

Jawaban: D

26. Salah satu tujuan mempelajari Aqidah Islam adalah untuk .…

A. Keyakinan yang menyesatkan

B. Mendapat derajat yang mulia

C. Kebahagiaan hidup di dunia

D. Mengetahui petunjuk hidup yang benar

Jawaban: D

27. Siswa yang baik akan memuliakan guru-gurunya. Berikut ini yang merupakan wujud sikap memuliakan guru adalah ....A. Sering main kerumahnya

B. Memberi bingkisan yang menarik

C. Mematuhi nasehat-nasehatnya

D. Tidak perlu mendengarkan penjelasan guru karena sudah paham

Jawaban: C

28. Al Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Namun, tidak semua orang mau menerima petunjuk Al Qur'an dan hanya orang-orang yang berpikir sehat, berakhlak mulia, serta berperasaan halus yang sanggup menerima petunjuk Al Qur’an dengan senang hati. Mukjizat yang dimiliki nabi Muhammad tersebut termasuk mukjizat ….

A. Kauniyah

B. Aqliyah

C. Hisiyah

D. Perbuatan

Jawaban: B

29. Ketentuan Allaah yang dapat diubah dengan usaha dan ikhtiar manusia disebut takdir…

A. Mutlaq

B. Mubah

C. Muallaq

D. Mubram

Jawaban: C

30. Sahabat yang disebut oleh Nabi sebagai pintu ilmu adalah…

A. Ali bin Abi Thalib

B. Usman bin Affan

C. Zaid bin Tsabit

D. Umar bin Khattab

Jawaban: A

Baca juga artikel terkait ASESMEN MADRASAH 2024 atau tulisan lainnya dari Erika Erilia

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Erika Erilia
Penulis: Erika Erilia
Editor: Yulaika Ramadhani