Menuju konten utama

Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Soal PTS bahasa Sunda kelas 10 semester 2. Cek kunci jawaban dan daftar lengkap materi bahasa Sunda kelas 10.

Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 2 dan Kunci Jawaban
Kegiatan belajar di SMAN 05 Bengkulu di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Senin (15/2/2021). (ANTARA/DAVID MUHARMANSYAH)

tirto.id - Contoh soal PTS bahasa Sunda kelas 10 semester 2 disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Kunci jawaban juga disertakan sehingga siswa bisa belajar sebagai persiapan jelang ujian.

Mata pelajaran bahasa Sunda adalah muatan lokal yang berdiri sendiri. Kebijakan ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 371/M/2021 dan 165/M/2021 yang mengatur program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan.

Bahasa Sunda memiliki peran penting dalam memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. Masyarakat Sunda dapat beradaptasi dengan adat istiadat, tata krama, dan lingkungan sosial.

Bahasa Sunda berfungsi sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman dan penggunaan bahasa Sunda merupakan bagian integral pendidikan di wilayah yang biasa memakai percakapan tersebut.

Materi Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 2

Materi bahasa Sunda kelas 10 meliputi 9 bab. Daftar bab yang dipelajari adalah biantara, paguneman, biografi, dan ngangunakeun aksara. Kemudian dongeng, carita wayang, carita pondok, guguritan, serta sisindiran.

Beberapa aspek penting bahasa Sunda kelas 10 semester 2 ialah sebagai berikut:

  • Pengembangan kosakata. Siswa akan memperkaya kosakata bahasa Sunda.
  • Pemahaman struktur kalimat. Materi ini membahas tentang struktur dan tata bahasa Sunda.
  • Penulisan puisi. Siswa akan mempelajari teknik menulis puisi bahasa Sunda.
  • Keterampilan berbicara bahasa Sunda. Materi ini fokus pada kemampuan berbicara dan berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
  • Pengenalan ragam kebudayaan Sunda. Siswa diharapkan dapat memahami berbagai aspek budaya Sunda melalui teks-teks yang dibaca dan dianalisis.
Semua materi bertujuan untuk memperkaya pemahaman siswa terhadap bahasa Sunda dan memperkuat hubungan budaya dan tradisi. Untuk lebih jelasnya, siswa bisa mengunduh Modul Belajar Bahasa Sunda pada link berikut ini:

Link Unduh Modul Belajar Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 2 PDF

Soal PTS Bahasa Sunda kelas 10 Semester 2

Berikut adalah contoh soal PTS bahasa Sunda untuk keklas 10 semester 2 beserta kunci jawabannya:

1. Lalakon atawa riwayat hirup disebut….

a. Autobiografi

b. Otobiografi

c. Biografi

d. Biologi

e. Antrofologi

Jawaban: C

2. Biography asalna tina basa….

a. Indonesia

b. Jawa

c. Jerman

d. Inggris

e. Jepang

Jawaban: D

3. Lalakon hirup anu ditulis atawa dicaritakeun ku jalmana sorangan disebutna….

a. Biografi

b. Sinematografi

c. Autobiografi

d. Biologi

e. Antropologi

Jawaban: C

4. Nu teu termasuk kana unsur-unsur biografi nyaeta…..

a. Ngaran atawa jujulukana

b. Kalahiran jeung asal usul kulawargana

c. Riwayat pendidikan

d. Pikiran atawa gagasan

e. Rupa-rupa kaperluan

Jawaban: E

5. Jumlah manfaat biografi aya…

a. Dua

b. Tilu

c. Opat

d. Lima

e. genep

Jawaban: C

6. Ari carpon teh bagian tina sastra…..

a. Inggris

b. Belanda

c. Indonesia

d. Sunda

e. Yunani

Jawaban: D

7. Carpon teh nyaeta karangan rekaan atawa fiksi dina wangun lacaran prosa naratif. Carpon teh singkatan tina…..

a. Carita pendek

b. Carita pondok

c. Carita prosa

d. Carita penting

e. Carita Panjang

Jawaban: D

8. Dina sastra inggris, carpon teh sarua hartina jeung…..

a. Long story

b. Middle story

c. Short story

d. Figure story

e. History story

Jawaban: C

9. Upama nilik eusi carpon jalan carita atawa galur carpon mah ilaharna sok…..

a. Pajurawet

b. Loba

c. Papanjangan

d. Sajalur

e. Rea

Jawaban: D

10. Anu ngalalakon dina alur carita dina carpon disebutna….

a. Palaku

b. Aktor

c. Sutradara

d. Artis

e. Panulis

Jawaban: A

11. Nu teu kaasup unsur-unsur nu ngawangun carpon diantarana….

a. Tema

b. Palaku

c. Galur

d. Amanat

e. Synopsis

Jawaban: E

12. Dina unsur carpon aya nu di maksud latar. Latar eta dibagi kana…..

a. Hiji

b. Dua

c. Tilu

d. Opat

e. Lima

Jawaban: B

13. Galur atawa plot nyaeta jalana carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Galur dina carpon aya nu merele mundur jeung aya oge anu mobok tengah. Nu dimaksud mobok tengah sarua hartina jeung…..

a. Maju

b. Ereun

c. Flashback

d. Campuran

e. Synopsis

Jawaban: C

14. Dina majalah parahyangan mah rereana dimuat dina edisi lebaran. Taun 1930 terbit buku kumpulan carita pondok anu muggaran ku alpukahna bale pustaka, judula nyaeta…..

a. Papaos nonoman

b. Hibat

c. Santri gagal

d. Dogdog pangrewong

e. Soendanesche

Jawaban: D

15. Pesan pangarang anu karasa ku nu maca carpon disebutna…..

a. Galur

b. Latar

c. Pelaku

d. Amanat

e. Tema

Jawaban: D

16. Galur dina carpon hente ujug-ujug aya, biasana galur teh digerakeunana ku…..

a. Konflik

b. Tema

c. Amanat

d. Latar

e. Palaku

Jawaban: A

17. Pangarang carpon “Halimun Peuting” taun dileler 1990 nyaeta…..

a. Yus Rusyana

b. Godi Suarna

c. Caraka

d. Rukmana HS

e. Iskandar Wasid

Jawaban: E

18. Galur nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun hiji carita dina galur aya nu ngarana klimaks. Anu dimaksud klimaks nyaeta…..

a. Bubuka carita

b. Muncul masalah

c. Puncak masalah

d. Panutup

e. Ngarengsekeun masalah

Jawaban: C

19. Latar dina carpon dibagi jadi…..

a. Hiji

b. Dua

c. Tilu

d. Opat

e. Lima

Jawaban: C

20. Nu dimaksud tokoh antagonis nyaeta tokoh anu…..

a. Galak

b. Bageur

c. Pinter

d. Denger

e. gesit

Jawaban: A

Baca juga artikel terkait BAHASA SUNDA KELAS 10 atau tulisan lainnya dari Ruhma Syifwatul Jinan

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Ruhma Syifwatul Jinan
Penulis: Ruhma Syifwatul Jinan
Editor: Beni Jo & Yulaika Ramadhani