Menuju konten utama
Penilaian Tengah Semester

Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 1 dan Jawaban

Contoh soal Bahasa Sunda kelas 6 SD semester 1 Kurikulum Merdeka sebagai bahan belajar bagi untuk menghadapi PTS atau UTS.

Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 1 dan Jawaban
Siswa Sekolah Dasar. tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Contoh soal mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 6 semester 1 Kurikulum Merdeka yang tersaji di bawah ini bisa digunakan sebagai bahan belajar bagi siswa Sekolah Dasar (SD) untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi PTS atau UTS.

Penilaian Tengah Semester (PTS) atau yang sebelumnya disebut Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan selama kurun waktu setengah semester atau tiga bulan terakhir.

Dalam pelaksanaan PTS kelas 6 semester 1 Kurikulum Merdeka, seluruh materi yang telah diajarkan pada peserta didik selama setengah semester akan diujikan baik materi dalam mata pelajaran umum hingga materi dalam muatan lokal.

Menjelang pelaksanaan ujian tersebut, para siswa dapat melakukan persiapan dengan banyak latihan mengerjakan berbagai contoh soal PTS Bahasa Sunda kelas 6 semester 1 agar siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk soal yang mungkin keluar saat ujian serta memperkirakan manajemen waktu dalam pengerjaan soal.

Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 6 Semester 1 dan Jawaban

Berikut ini beberapa contoh soal PTS mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 6 semester 1 Kurikulum Merdeka beserta jawabannya yang dapat menjadi bahan latihan bagi siswa sebelum menghadapi PTS:

A. Pilihan Ganda

1. Motto "Bhinneka Tunggal Ika" teh hartina ....

A. Bangsa Indonesia teh boga rupa-rupa seler bangsa

B. Nagara Indonesia boga rebuan pulo

C. Nagara Indonesia sarua jeung Nusantara

D. Najan rineka tur bineka, tapi tetep hiji

Jawaban: D

2. Indonesia teh beunghar, ngabogaan ... leuwih basa daerah

A. 600

B. 700

C. 800

D. 900

Jawaban: A

3. Ieu di handap anu lain seni budaya Sunda, nyaeta ....

A. angklung

B. bangreng

C. calung

D. tari lilin

Jawaban: D

4. "Wanda teh sakolana geus kelas VI". Kalimah pananya anu cocok keur eta jawaban, nyaeta ....

A. Saha nu geus sakola kelas VI teh?

B. Dimana Wandi teh sakolana?

C. Sok kana naon Wandi teh indit sakolana?

D. Kelas sabaraha Wandi teh sakolana?

Jawaban: D

5. Kasenian angklung teh dijieunna tina ....

A. kai

B. awi

C. parunggu

D. kuningan

Jawaban: B

6. Di handap ieu anu lain kalimah aktif, nyaeta ....

A. Mang Nana keur ngala buah

B. Kang Dudung meuncit hayam

C. Bapa ngala lauk di balong

D. Jang Adang kacugak paku

Jawaban: D

7. Ieu di handap anu lain kalimah pasif, nyaeta ....

A. Oray diteunggeul ku tangkal sampeu

B. Buah diala ku Mang Nana

C. Barudak keur diajar ngawih

D. Si Dede keur diacukan ku Mamah

Jawaban: C

8. Teu saeutik bangsa deungeun anu ngahaja daratang ka Indonesia pikeun ningali ....

A. kaendahan alam jeung budaya Nusantara

B. warga nagara Indonesia

C. seler bangsa Indonesia

D. jumlah pulo di Indonesia

Jawaban: A

9. Di handap ieu kalimah anu teu ngandung kecap pananya, nyaeta ....

A. Saha nu ngarang kumpulan carpon Kanyaah Kolot?

B. Kaayaan di sakolana teh kumaha ayeuna?

C. Ari Wandi teh sakola henteu?

D. Dimana Wandi teh bumina?

Jawaban: C

10. Di handap ieu kecap-kecap nu ngandung rarangken tukang -ing/-ning, iwal ....

A. mungguhing

B. kersaning

C. ceceting

D. bakating

Jawaban: C

11. .... ku puyeng, Ma Icih ngagubrag Kecap anu merenah keur ngeusian titik-titik eta kalimah, nyaeta ....

A. aya

B. bakating

C. lamun

D. najan

Jawaban: B

12. Kecap nu teu ngandung rarangken tengah -ar- , nyaeta ....

A. baralik

B. jaragjag

C. karadak

D. arindit

Jawaban: C

13. Dina carita aya unsur-unsur di handap ieu, iwal ....

A. palaku

B. wirahma

C. latar

D. galur

Jawaban: B

14. Karangan dina wangun prosa anu ukuranana pondok disebutna ....

A. dongeng

B. sketsa

C. carpon

D. carita wayang

Jawaban: C

15. Kecap nu teu nagndung rarangken tengah, nyaeta ....

A. kumaki

B. barudak

C. laleueur

D. gumading

Jawaban: A

16. Kalimah di handap ieu anu salah nuliskeun tanda bacana, nyaeta ....

A. Hayu ah urang ucing sumput.

B. Iraha Kang Ajat sumpingna?

C. Barudak kelas VI keur diajar basa Sunda.

D. Doni, pangnyandakkeun buku di perpustakaan!

Jawaban: A

17. Kalimah di handap ieu anu salah nulis hurup kapital, nyaeta ....

A. Dudi sakelas jeung Wandi

B. Dimana bumina Pa Dedi teh?

C. Bapa nembe mulih ti jakarta

D. Bu Lilis nuju ngawulang basa Sunda

Jawaban: C

18. Di handap ieu kaasup kana buku kumpulan carpon, iwal ....

A. Jajanten Ninggang Papasten karya Yus Rusyana

B. Neangan karya Caraka

C. Jiad Ajengan karya Usep Romli HM

D. Di Kebon Binatang karya Ayatrohaedi

Jawaban: D

19. Pangeran nyiptakeun kaayaan nu beda-beda teh sangkan urang ....

A. silih asih

B. silih ajenan

C. silih poyok

D. silih tipu

Jawaban: B

20. Dawegan teh keur meujeuhna (leho)

A. lehoan

B. leleho

C. ngaleho

D. lumeho

Jawaban: D

B. Esai

1. Paribasa Cul Dogdog tinggal igel artina.....

Jawaban : ninggalkeun pagawean utamana, malahan kalahka migawe pagawean anu henteu penting dipigawe.

2. Raden Dewi Sartika teh dibabarkeun taun ....

Jawaban: lahir di Cicalengka, Bandung, 4 Desember 1884

3. Piara sasatoan di Leuweung kaasup pagawean ngarempak .....

Jawaban: ngarempak undang undang sasatoan

4. Istilah sejen tina kecap pada, nya eta .....

Jawaban: tina/dina

5. Miceun runtah ka ..... ngabalakarkeun banjir dina usum hujan.

Jawaban: solokan atanapi susukan

Baca juga artikel terkait CONTOH SOAL atau tulisan lainnya dari Ririn Margiyanti

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Ririn Margiyanti
Penulis: Ririn Margiyanti
Editor: Iswara N Raditya