BAHASA INDONESIA

Kata "daripada" merupakan gabungan kata yang sudah padu sehingga harus ditulis serangkai.
DarkLight