Peringatan Nuzulul Quran 2023

Contoh Teks MC Nuzulul Quran Bahasa Jawa & Susunan Acara

Kontributor: Beni Jo, tirto.id - 1 Apr 2023 16:35 WIB | Diperbarui 1 Apr 2023 16:38 WIB
Dibaca Normal 5 menit
Contoh teks MC Nuzulul Quran bahasa Jawa dan susunan acara. Simak mukadimah pembukaan mc peringatan nuzululquran Ramadhan 2023.
tirto.id - Di Indonesia, Nuzulul Quran umumnya diperingati setiap 17 Ramadhan, atau pada tahun ini (1444 hijriah) bertepatan pada Sabtu, 8 April 2023. Acara Nuzulul Quran biasanya tidak lepas dari pembukaan atau mukadimah Master of Ceremony (MC). Untuk itu, berikut akan disajikan contoh teks MC bahasa Jawa dan susunan acara lengkap.

Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Qur'an pertama kali, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait waktu nuzulul quran.

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa turunnya Al-Qur'an pertama kali terjadi pada 17 Ramadhan. Pendapat ini mengacu pada Surah Al-Anfal ayat 41:


وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Selain itu, pendapat ini juga didukung oleh ucapan Imam At-Thabari yang mengutip Al-Hasan bin Ali, bahwasannya: “Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib RA berkata, ‘Yang dimaksud dengan malam ‘al-furqan yaumul taqāl Jamʽān’ adalah tanggal 17 bulan Ramadhan,’” (Jāmiʽul Bayān fi Ta’wīlil Quran, [Beirut, Muassasatur Risalah: 2000], juz XIII, halaman 562).

Pendapat kedua menyatakan bahwa Al-Quran turun pada 24 Ramadhan, berdasarkan ungkapan Ibnu Katsir yang mengutip Al-Waqidi.

Artinya, “Diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Jafar Al-Baqir bahwa ia berkata, ‘Permulaan wahyu sampai kepada Rasulullah SAW pada hari Senin tanggal 17 Ramadhan.’ Diriwayatkan juga pada tanggal 24 Ramadhan,” (Al-Bidāyah wan Nihāyah, [Beirut, Maktabah Al-Maarif: tanpa catatan tahun], juz III, halaman VI).

Teori tersebut didukung oleh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dari Al-Wasilah berikut ini:

Artinya: “Imam Ahmad bin Hanbal rahimhullah berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Said Maula (mantan budak) Bani Hasyim, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Imran Abu al-Awam, dari Qatadah, dari Abu Malih, dari Wasilah, yaitu Ibn al-Asqaʽ sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam bulan Ramadhan, Taurat diturunkan pada tanggal enam Ramadhan, Injil diturunkan pada tanggal 23 Ramadhan, dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadhan,” (Tafsīrul Quranil Adhim, [Beirut, Darul Fikr: 1994 M], juz I, halaman 268).

Sementara itu, Ibnu Atsir melalui Al-Kāmil fit Tārikh mengungkapkan, ada dua pendapat lain terkait nuzulul quran.

Artinya: “Tidak ada perbedaan tentang terjadinya Nuzulul Quran pada hari senin. Namun para ulama berbeda pendapat di hari senin yang mana tepatnya. Abu Qilabah berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 18 Ramadhan. Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan 19 Ramadhan.”

Terlepas dari itu, ulama sepakat satu hal: Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Tanggal tepatnya tergantung keyakinan masing-masing tafsiran. Beberapa kalangan di Indonesia meyakini bahwa nuzulul quran jatuh pada 17 Ramadan.


Contoh Teks MC Peringatan Nuzulul Quran Ramadhan 1444 hijriah


Untuk memudahkan dalam menggelar acara peringatan Nuzulul Quran, berikut contoh teks MC bahasa Indonesia dan Jawa beserta susunan acaranya:

Teks Bahasa Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Assholatu wassalamu ‘alaa asrofil anbiyaa’ii wal mursaliin, wa’alaa alihi washobihi ajma’in. Amma ba’du.

Kepada yang terhormat (nama pengisi acara) yang kami muliakan;
Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa (Nama desa sekaligus kepala desanya);
Kemudian, tak lupa juga kepada jajaran takmir Masjid (nama masjid), kami ucapkan banyak terima kasih karena telah membantu persiapan acara ini;
Selain itu, juga kepada seluruh jamaah pengajian yang semoga selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Swt.

Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Swt.

Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan keberkahan dan kenikmatan hingga kita dapat berkumpul di malam hari ini.

Yang kedua, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., yang telah membimbing kita dari jalan yang penuh kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Swt.

Peristiwa Nuzulul Quran tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Sebab, malam itu merupakan waktu diturunkannya Al-Qur'an ke muka bumi lewat Malaikat Jibril, lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.

Dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, saya sebagai MC akan menyampaikan daftar susunan acara kita malam hari ini.

Berikut adalah susunan acara Nuzulul Quran 2023:
 1. Pembacaan Al-Quran
 2. Sambutan dari Kepala Desa
 3. Sambutan dari Kepala Takmir
 4. Acara Inti yakni pengajian akbar oleh (nama pengisi acara ceramah)
 5. Doa
 6. Penutup.
Sebelum menginjak agenda pertama, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu, untuk membuka acara Nuzulul Quran 2023 pada malam hari ini.

Selanjutnya adalah acara pertama, yakni lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh (nama ustaz). Kepadanya dipersilahkan.

Demikian pembacaan bait-bait suci Al-Qur'an. Semoga kita memperoleh semua berkah dan tetap dalam lindungan Allah Swt.

Acara kedua yaitu sambutan.

Sambutan akan disampaikan oleh bapak kepala desa. Kepada yang terhormat Bapak (nama kepala desa), waktu dan tempat kami persilakan.

Hadirin yang dimuliakan, demikianlah sambutan dari bapak kepala desa. Sambutan berikutnya akan diberikan oleh kepala takmir masjid (nama masjid). Kepada yang terhormat Bapak (nama takmir masjid), waktu dan tempat kami persilahkan.

Jemaah pengajian malam dalam rangka peringatan Nuzulul Quran 2023, demikianlah sambutan yang disampaikan oleh kepala takmir masjid (nama masjid), bapak (nama kepada takmir masjid).

Menuju acara inti, yakni pengajian akbar. Untuk acara kali ini, pengajian akan disampaikan oleh (nama kiai). Selanjutnya, waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak (nama kiai) sekaligus memimpin doa bersama-sama.

Bapak-ibu yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Swt., demikianlah sajian pengajian oleh (nama kiai). Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Swt, khususnya di malam nuzulul quran ini.

Hadirin jemaah yang kami sayangi, demikianlah rangkaian acara peringatan Nuzulul Quran 2023. Acara terakhir adalah doa, yang akan dibacakan oleh (nama kiai/ustaz).

Sebelum acara ditutup, izinkan saya sebagai MC memohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan yang salah dalam memandu acara malam hari ini.

Demikian rangkaian acara Nuzulul Quran 2023 pada malam hari ini. Akhir kata, saya sebagai MC mengucapkan wabilahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Bahasa Jawa

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Assholatu wassalamu 'alaa asrofil anbiyaa'ii wal mursaliin, wa'alaaalihi washobihi ajma'in. Amma ba'du.

Dhumateng ingkang kinurmatan (asma panyerat) ingkang kawulo hormati;
Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa (Nama Desa saha Kepala Desa);
Salajengipun, mboten kesupen ugi dhumateng jajaran takmir masjid (nama masjid), ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami, awit sampun paring pambiyantu anggenipun nyiapake adicara menika;
Kajawi punika ugi dumateng sedoyo jamaah pengajian ingkang tansah pinaringan rahmatipun Allah Swt.

Para rawuh ingkang pinaringan rahmatipun Allah Swt.

Langkung rumiyin sumangga kita aturaken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Swt. ingkang sampun paring berkah lan kanikmatan saengga kita saged makempal wonten ing Acara Peringatan Nuzulul Quran 2023.

Ingkang kaping kalih, shalawat saha salam mugi tansah katur dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw. ingkang sampun nuntun kita saking margi ingkang kebak pepeteng dhateng margi ingkang terang.

Para rawuh ingkang kinurmatan dening Allah Swt.

Mokal umat Islam ing saindenging jagad nglalekake kedadeyan Nuzulul Quran. Dalu iku wektune Al-Qur'an diturunake ing bumi lumantar Malaikat Jibril, banjur diturunake marang Nabi Muhammad saw.

Wonten ing pengetan Nuzulul Quran 2023 niki, kula minangka MC badhe ngaturaken adicara dalu menika.

Agenda Nuzulul Quran 2023:
 1. maos Quran
 2. Salam saking Kepala Desa
 3. Salam saking Kepala Takmir
 4. Acara utama yaiku pengajian agung dening (nama pembicara)
 5. pandonga
 6. Panutup.

Sakderengipun nglampahaken adicara kapisan, sumangga kita sesarengan maos basmalah rumiyin, kangge mbikak program Nuzulul Quran 2023 ing dalu menika.

Salajengipun adicara ingkang kapisan inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur’an ingkang badhe dipun waos dening (nama ustaz). Dheweke olèh.

Menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk berkah lan tetep wonten ing lindungan Allah Swt.

Program kapindho yaiku sambutan.

Adicara menika badhe dipunandharaken dening lurah. Ingkang kinurmatan Bapak (nama kepala desa/lurah), wekdal saha papan ingkang kinurmatan.

Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten sambutan saking lurah. Adicara salajengipun badhe dipun aturaken dening pangarsa takmir masjid (nama masjid). Ingkang kinurmatan Bapak (nama takmir masjid), kula aturaken dhumateng wekdal saha papan.

Jamaah waosan dalu ing pengetan Nuzulul Quran 2023, inggih menika pidato ingkang dipun aturaken dening ketua takmir masjid (nama masjid), bapak (nama takmir masjid).

Tumrap adicara panggih, yaiku waosan agung. Kangge adicara punika, waosan badhe dipun aturaken dening (nama kiai/ustaz). Salajengipun kula aturaken wekdal saha papan dhumateng Bp (nama kiai/ustaz) saha mimpin donga sesarengan.

Para rawuh ingkang minulya, ingkang tansah pinayungan ing ngarsanipun Allah SWT, mekaten atur pambagyaharja saking (nama kiai/ustaz). Mugi-mugi ingkang dipun aturaken dumateng kito sedoyo saged migunani lan diberkahi dening Allah SWT, khususipun wonten ing malem Nuzulul Quran 2023 menika.

Bapak-bapak jamaah ingkang kula tresnani, mekaten reroncening adicara pengetan Nuzulul Quran 2023. Adicara ingkang pungkasan inggih menika do’a ingkang badhe dipun waos dening (nama kiai/ustaz).

Saderengipun adicara ditutup, keparenga kula minangka MC nyuwun agunging pangapunten menawi wonten kalepatan anggenipun mimpin adicara ing dalu punika.

Iki minangka rangkaian acara Nuzulul Quran 2023 sore iki. Ingkang pungkasan kula minangka MC ngaturaken wabilahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baca juga artikel terkait RAMADHAN 2023 atau tulisan menarik lainnya Beni Jo
(tirto.id - Sosial Budaya)

Kontributor: Beni Jo
Penulis: Beni Jo
Editor: Muhammad Fadli Nasrudin Alkof

DarkLight